۰۲/۰۴/۱۳۹۹

به رغم مشکلات شدید اقتصادی مردم ایران، مقامات رژیم از کمک بیشتر به اسد و سوریه خبر می‌دهند