۰۱/۰۴/۱۳۹۹

حکم زندان رضوانه احمد خانبیگی، فعال مدنی زندانی، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

حکم ۶ سال زندان رضوانه احمد خانبیگی، فعال مدنی زندانی در ایران که پیش از این توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد.

حکم ۶ سال زندان رضوانه احمد خانبیگی، فعال مدنی زندانی در ایران که پیش از این توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد.