۷ بار تنفس در مریخ!

مریخ نورد استقامت(Perseverance) ناسا که در نقطه عطف اکتشافات خود قرار دارد تاکنون هفت بار در سیاره سرخ اکسیژن تولید کرده است. این موضوع نویدبخش بازدیدهای آینده انسان از مریخ است.

مریخ نورد استقامت(Perseverance) ناسا که در نقطه عطف اکتشافات خود قرار دارد تاکنون هفت بار در سیاره سرخ اکسیژن تولید کرده است. این موضوع نویدبخش بازدیدهای آینده انسان از مریخ است.

Radio Eram

FREE
VIEW