۴ پیشوند جدید برای یکاهای اندازه‌گیری معرفی شد

جمعیت جهان از مرز هشت میلیون نفر گذشته است و با پیشرفت علم و افزایش داده‌ها، نیاز به واحدهای اندازه‌گیری جدید به شدت احساس می‌شود. اکنون گروهی از دانشمندان چهار واحد اندازه‌گیری جدید معرفی کردند.

جمعیت جهان از مرز هشت میلیون نفر گذشته است و با پیشرفت علم و افزایش داده‌ها، نیاز به واحدهای اندازه‌گیری جدید به شدت احساس می‌شود. اکنون گروهی از دانشمندان چهار واحد اندازه‌گیری جدید معرفی کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW