۲ منطقه فعال خورشید رو به زمین چرخیده‌اند

بررسی‌های گروهی از تلسکوپ‌های رصد خورشید نشان می‌دهند که دو منطقه فعال بزرگ خورشید، به سوی زمین چرخیده‌اند.

بررسی‌های گروهی از تلسکوپ‌های رصد خورشید نشان می‌دهند که دو منطقه فعال بزرگ خورشید، به سوی زمین چرخیده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW