یکی از غلاتی که تاریخ بشر را تغییر داد

کشت گندم، علفی که تبدیل به غذایی اساسی شد، نقطه عطفی در پیشرفت تمدن بشری بود. امروزه این محصول مهم‌ترین محصول جهان از نظر امنیت غذایی به شمار می‌رود اما داده‌های اتحادیه اروپا هشدار می‌دهند که تأثیرات تغییرات آب و هوایی می‌توانند قیمت این غله را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و روند تولید آن را در مناطق خاصی از جهان دستخوش تغییر کنند.

کشت گندم، علفی که تبدیل به غذایی اساسی شد، نقطه عطفی در پیشرفت تمدن بشری بود. امروزه این محصول مهم‌ترین محصول جهان از نظر امنیت غذایی به شمار می‌رود اما داده‌های اتحادیه اروپا هشدار می‌دهند که تأثیرات تغییرات آب و هوایی می‌توانند قیمت این غله را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و روند تولید آن را در مناطق خاصی از جهان دستخوش تغییر کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW