یافتن و پردازش داده‌های ذخیره شده روی دی‌ان‌ای با نورون‌های شیمیایی

دانشمندان نورون‌های شیمیایی را به عنوان راهی برای خواندن و دستکاری داده‌های ذخیره شده در دی‌ان‌ای آزمایش می‌کنند.

دانشمندان نورون‌های شیمیایی را به عنوان راهی برای خواندن و دستکاری داده‌های ذخیره شده در دی‌ان‌ای آزمایش می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW