گوهر عشقی، زر امیرابراهیمی و الناز رکابی در فهرست بی‌بی‌سی جهانی از زنان تاثیرگذار

«گیسوبران» اعتراضی زنان ایرانی و شماری از دختران و زنان در اعتراضات جاری ایران، به موضوعی قابل توجه در ملاک شبکه جهانی بی‌بی‌سی در معرفی فهرست انتخابی زنان سال ۲۰۲۲ مبدل شده است.

«گیسوبران» اعتراضی زنان ایرانی و شماری از دختران و زنان در اعتراضات جاری ایران، به موضوعی قابل توجه در ملاک شبکه جهانی بی‌بی‌سی در معرفی فهرست انتخابی زنان سال ۲۰۲۲ مبدل شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW