کُشتی غول‌های فناوری دنیا بر سر نیمه رساناها

صنعت نیمه رساناها با مجادله‌های ژئوپلیتیکی غریبه نیست و در حال حاضر قدرت‌های فناوری دنیا بر سر دستیابی به آن بیش از پیش به تکاپو افتاده‌اند.

صنعت نیمه رساناها با مجادله‌های ژئوپلیتیکی غریبه نیست و در حال حاضر قدرت‌های فناوری دنیا بر سر دستیابی به آن بیش از پیش به تکاپو افتاده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW