کوزه‌گری با دی‌ان‌ای!

دانشمندان دانشگاه دوک از توالی‌یابی ژنتیکی برای ایجاد اشکال مختلف استفاده کرده‌اند تا با این خلاقیت بتوان اشکال به دست آمده را به ظروف کوچک برای تحویل دارو یا یافتن کاربردهای دیگر تبدیل کرد.

دانشمندان دانشگاه دوک از توالی‌یابی ژنتیکی برای ایجاد اشکال مختلف استفاده کرده‌اند تا با این خلاقیت بتوان اشکال به دست آمده را به ظروف کوچک برای تحویل دارو یا یافتن کاربردهای دیگر تبدیل کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW