کودک‌همسری یا کودک‌مرگی؟

توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای به فرزندآوری منجر به افزایش مبلغ وام ازدواج شده و همین امر جمعیت زیر خط فقر ایران را تشویق می‌کند تا دخترانی را که هنوز کودک‌اند برای ازدواج آماده کنند.

توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای به فرزندآوری منجر به افزایش مبلغ وام ازدواج شده و همین امر جمعیت زیر خط فقر ایران را تشویق می‌کند تا دخترانی را که هنوز کودک‌اند برای ازدواج آماده کنند.