کنترل صاعقه با لیزر ممکن شد

دانشمندان برای اولین بار از پرتو لیزر برای هدایت صاعقه استفاده کردند و این پرتو لیزر شعاع سطح حفاظتی را از ۱۲۰ متر به ۱۸۰ متر افزایش داد.

دانشمندان برای اولین بار از پرتو لیزر برای هدایت صاعقه استفاده کردند و این پرتو لیزر شعاع سطح حفاظتی را از ۱۲۰ متر به ۱۸۰ متر افزایش داد.

Radio Eram

FREE
VIEW