کفی‌های هوشمندی که از سُر خوردن و افتادن جلوگیری می‌کنند

پژوهشگران سنگاپور، کفی‌های هوشمندی را ابداع کرده‌اند که می‌توانند از سُر خوردن و افتادن کاربران خود جلوگیری کنند.

پژوهشگران سنگاپور، کفی‌های هوشمندی را ابداع کرده‌اند که می‌توانند از سُر خوردن و افتادن کاربران خود جلوگیری کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW