کشف ۲ سیاه‌چاله بر سر یک سفره!

دانشمندان دو سیاه‌چاله کلان‌جرم را کشف کرده‌اند که در کنار هم همه چیز را می‌بلعند و تنها ۷۵۰ سال نوری بین آنها فاصله وجود دارد.

دانشمندان دو سیاه‌چاله کلان‌جرم را کشف کرده‌اند که در کنار هم همه چیز را می‌بلعند و تنها ۷۵۰ سال نوری بین آنها فاصله وجود دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW