کشف نادرترین گروه‌های شهاب‌سنگ‌های دورمنشاء

پژوهشگران، نادرترین گروه‌های شهاب‌سنگ‌ها را یافته‌اند که از فاصله‌ای معادل فاصله نپتون تا زمین سرچشمه می‌گیرند.

پژوهشگران، نادرترین گروه‌های شهاب‌سنگ‌ها را یافته‌اند که از فاصله‌ای معادل فاصله نپتون تا زمین سرچشمه می‌گیرند.

Radio Eram

FREE
VIEW