نماد سایت رادیو ارم

کشف مکانیسم جدیدی برای انتقال آهن در بدن

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، نقش یک مولکول ترکیبی را در فرآیند انتقال آهن به بدن کشف کردند.

خروج از نسخه موبایل