کشف مهم محققان چینی درباره ساختار ستارگان

دانشمندان چینی در مطالعات اخیرشان اظهار کردند منشا کلسیم را در ساختار اولین ستارگان شناسایی کرده‌اند.

دانشمندان چینی در مطالعات اخیرشان اظهار کردند منشا کلسیم را در ساختار اولین ستارگان شناسایی کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW