کشف سیاه‌چاله‌هایی که سیر نمی‌شوند!

سیاه‌چاله‌های جدیدی توسط تلسکوپ فضایی آژانس فضایی اروپا شناسایی شده‌اند که در حال بلعیدن ستاره‌ها، یکی پس از دیگری هستند.

سیاه‌چاله‌های جدیدی توسط تلسکوپ فضایی آژانس فضایی اروپا شناسایی شده‌اند که در حال بلعیدن ستاره‌ها، یکی پس از دیگری هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW