کشف ارتباط روده و مغز در توسعه اجتماعی

دانشمندان آمریکایی موفق به کشف یک ارتباط میان مغز و روده گورخرماهی‌ها شده‌اند که در توسعه اجتماعی آنها نقش دارد.

دانشمندان آمریکایی موفق به کشف یک ارتباط میان مغز و روده گورخرماهی‌ها شده‌اند که در توسعه اجتماعی آنها نقش دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW