کاوشگر قمری اروپا آماده پرتاب است

اروپا آماده انجام یکی از بزرگترین ماموریت‌های فضایی خود برای کشف قمرهای یخی مشتری است.

اروپا آماده انجام یکی از بزرگترین ماموریت‌های فضایی خود برای کشف قمرهای یخی مشتری است.

Radio Eram

FREE
VIEW