کاریکاتور هفته

یک شاخصه اعتراضات اخیر در ایران حضور گسترده دانش‌‌آموزان در آن است؛ حضوری که در مدرسه و خیابان با شعارهایی در نفی تبعیض جنسیتی و سایر تبعیض‌‌ها و در دفاع از زندگی و علیه کل حکومت نمود دارد.برخورد خشونت‌‌بار با اعتراضات، کشته‌شدن برخی از دانش‌آموزان معترض یا فرستادن آنها به مراکز روانی بر دامنه اعتراض‌ها افزوده است. این موضوع دستمایه مانا نیستانی در طرح کاریکاتور این هفته شده است.

یک شاخصه اعتراضات اخیر در ایران حضور گسترده دانش‌‌آموزان در آن است؛ حضوری که در مدرسه و خیابان با شعارهایی در نفی تبعیض جنسیتی و سایر تبعیض‌‌ها و در دفاع از زندگی و علیه کل حکومت نمود دارد.برخورد خشونت‌‌بار با اعتراضات، کشته‌شدن برخی از دانش‌آموزان معترض یا فرستادن آنها به مراکز روانی بر دامنه اعتراض‌ها افزوده است. این موضوع دستمایه مانا نیستانی در طرح کاریکاتور این هفته شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW