چین پرتابگر نامرئی موشک می‌سازد

چین در حال توسعه پرتابگرهای نامرئی موشک است که با کمک هوش مصنوعی قادر به استتار در جنگ‌های آینده هستند.

چین در حال توسعه پرتابگرهای نامرئی موشک است که با کمک هوش مصنوعی قادر به استتار در جنگ‌های آینده هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW