چین ساخت بزرگترین مجموعه تلسکوپ‌های جهان را به پایان رساند

چین ساخت بزرگترین مجموعه تلسکوپ‌های جهان را به پایان رسانده است که به مطالعه خورشید و چگونگی تأثیر رفتار آن بر زمین اختصاص دارد.

چین ساخت بزرگترین مجموعه تلسکوپ‌های جهان را به پایان رسانده است که به مطالعه خورشید و چگونگی تأثیر رفتار آن بر زمین اختصاص دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW