چین از طراحی بزرگترین تلسکوپ نوری آسیا رونمایی کرد

طراحی این تلسکوپ شبیه به تلسکوپ فضایی جیمز وب است با این تفاوت که روی زمین قرار خواهد گرفت.

طراحی این تلسکوپ شبیه به تلسکوپ فضایی جیمز وب است با این تفاوت که روی زمین قرار خواهد گرفت.

Radio Eram

FREE
VIEW