چین آخرین ماژول ایستگاه فضایی خود را پرتاب کرد

چین امروز سومین ماژول آزمایشگاهی خود به نام "منگتیان" یا "رویای بهشت"(Mengtian یا Dreaming of the Heavens) را به مقصد ایستگاه فضایی خود موسوم به "تیانگونگ" فرستاد.

چین امروز سومین ماژول آزمایشگاهی خود به نام "منگتیان" یا "رویای بهشت"(Mengtian یا Dreaming of the Heavens) را به مقصد ایستگاه فضایی خود موسوم به "تیانگونگ" فرستاد.

Radio Eram

FREE
VIEW