“چهل خانه، کالبد و زندگی در ۴۰ خانه تاریخی”

"چهل خانه، کالبد و زندگی در ۴۰ خانه تاریخی" عاطفه کرباسی با بررسی ۴۰ خانه تاریخی در شهرستان نجف‌آباد در استان اصفهان، معماری و زندگی در گذشته و حال این خانه‌ها را در قالب کتابی منتشر کرد. به گزارش ایسنا، کتاب «چهل خانه؛ کالبد و زندگی در چهل خانه تاریخی نجف‌آباد» نوشته عاطفه کرباسی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی - در دو فهرست مجزا به معرفی ۴۰ خانه نجف‌آباد و تصاویر آن‌ها در قالب توصیف معماری خانه و زندگی در خانه در گذشته و حال پرداخته که توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است. سیدمحمد بهشتی - عضو پیوسته و مدیر گروه معماری فرهنگستان هنر و رییس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - در مقدمه این کتاب آورده است: «این کتاب درباره «نجف‌آباد» است و درباره «خانه». دغدغه آن ثبت خانه‌هاست؛ خانه‌های نجف‌آباد. بیم آن محو شدن خانه‌هاست، خانه‌هایی که یکی پس از دیگری متروک می‌شوند ، تخریب می‌شوند و جایشان را چیزهای دیگری می‌گیرد. نه آنکه فقط خانه‌ها از دست روند؛ این تهدیدی است که گریبان همه بناها را گرفته است، حمام‌ها ، آب‌انبارها، عصارخانه‌ها و ... تحولات به قدر..

"چهل خانه، کالبد و زندگی در ۴۰ خانه تاریخی"

"چهل خانه، کالبد و زندگی در ۴۰ خانه تاریخی"

عاطفه کرباسی با بررسی ۴۰ خانه تاریخی در شهرستان نجف‌آباد در استان اصفهان، معماری و زندگی در گذشته و حال این خانه‌ها را در قالب کتابی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، کتاب «چهل خانه؛ کالبد و زندگی در چهل خانه تاریخی نجف‌آباد» نوشته عاطفه کرباسی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی – در دو فهرست مجزا به معرفی ۴۰ خانه نجف‌آباد و تصاویر آن‌ها در قالب توصیف معماری خانه و زندگی در خانه در گذشته و حال پرداخته که توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است.

سیدمحمد بهشتی – عضو پیوسته و مدیر گروه معماری فرهنگستان هنر و رییس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری – در مقدمه این کتاب آورده است:
«این کتاب درباره «نجف‌آباد» است و درباره «خانه». دغدغه آن ثبت خانه‌هاست؛ خانه‌های نجف‌آباد.

بیم آن محو شدن خانه‌هاست، خانه‌هایی که یکی پس از دیگری متروک می‌شوند ، تخریب می‌شوند و جایشان را چیزهای دیگری می‌گیرد. نه آنکه فقط خانه‌ها از دست روند؛ این تهدیدی است که گریبان همه بناها را گرفته است، حمام‌ها ، آب‌انبارها، عصارخانه‌ها و … تحولات به قدری پردامنه و سرعت آن چنان زیاد است که هیچ چیز از آن مبری نیست .بازار و دکان هایش؛ آن کفاش، آن حلاج ، آن یکی و… همه و همه یکی از پس از دیگری از صحنه محو می شوند .

شاید فقط مسجدها بمانند .ولی آنها به قدری تغییر می کنند که صورتی غیر قابل تشخیص می یابند .این تهدید منحصر به نجف آباد نیست ؛نجف آباد یکی از ده ها و صدها شهر این چنینی است …»

انتهای پیام