چند هفته تا پایان عمر کاوشگر “اینسایت” ناسا

آرام آرام به روزی نزدیک می‌شویم که کاوشگر مریخی "اینسایت" ناسا در خاموشی فرو می‌رود و به ماموریت تاریخی خود برای افشای اسرار درونی سیاره سرخ پایان می‌دهد.

آرام آرام به روزی نزدیک می‌شویم که کاوشگر مریخی "اینسایت" ناسا در خاموشی فرو می‌رود و به ماموریت تاریخی خود برای افشای اسرار درونی سیاره سرخ پایان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW