چرا پدران مسن جهش‌های ژنتیکی بیشتری به فرزندان خود منتقل می‌کنند؟

محققان دانشگاه «راکفلر» در مطالعه اخیرشان دلیل آنکه چرا پدران مسن‌تر جهش‌های ژنتیکی بیشتری را به فرزندان خود منتقل می‌کنند را ذکر کرده‌اند.

محققان دانشگاه «راکفلر» در مطالعه اخیرشان دلیل آنکه چرا پدران مسن‌تر جهش‌های ژنتیکی بیشتری را به فرزندان خود منتقل می‌کنند را ذکر کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW