چرا دادخواهی‌های شجریان بی‌سرانجام ماند؟

چرا هیچگاه دادخواهی‌های محمدرضا شجریان در دستگاه قضایی ایران به سرانجام نرسید؟ محمدحسین آقاسی وکیل او، در گفت‌وگویی با وحید پوراستاد از رادیوفردا بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.

چرا هیچگاه دادخواهی‌های محمدرضا شجریان در دستگاه قضایی ایران به سرانجام نرسید؟ محمدحسین آقاسی وکیل او، در گفت‌وگویی با وحید پوراستاد از رادیوفردا بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.