«چراغ قوه ماه» ناسا به دردسر افتاد

کاوشگر کوچک چراغ قوه ماه ناسا ممکن است در اعماق فضا دچار مشکل شده باشد.

کاوشگر کوچک چراغ قوه ماه ناسا ممکن است در اعماق فضا دچار مشکل شده باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW