پژوهشی در مواجهه زنان ایرانی با هنر نقاشی

تهران- ایرنا- دومین شمارۀ فصلنامۀ پوشه با مدیرمسئولی مهسا طهرانی با موضوع نقاشی و آموزش زنان منتشر شد. در این شماره فراز و نشیب‌های حضور زنان در عرصه هنر نقاشی در مواجهه با جامعه و تاریخ هنر ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

تهران- ایرنا- دومین شمارۀ فصلنامۀ پوشه با مدیرمسئولی مهسا طهرانی با موضوع نقاشی و آموزش زنان منتشر شد. در این شماره فراز و نشیب‌های حضور زنان در عرصه هنر نقاشی در مواجهه با جامعه و تاریخ هنر ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW