پنتاگون صدها گزارش جدید از مشاهده «یوفوها» دریافت کرد

پنتاگون چند صد گزارش جدید از مشاهده اشیای پرنده ناشناس یا یوفوها دریافت کرده است.

پنتاگون چند صد گزارش جدید از مشاهده اشیای پرنده ناشناس یا یوفوها دریافت کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW