پلمب کلینیک‌های دامپزشکی صدای مجلس را هم درآورد

در ادامه مخالفت‌های گسترده با اقدام شهرداری تهران در پلمب کلینیک‌های دامپزشکی، کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به سازمان دامپزشکی خواستار جلوگیری از اقدام شهرداری و یا دخالت وزیر جهاد کشاورزی برای خاتمه دادن به این موضوع شد.

در ادامه مخالفت‌های گسترده با اقدام شهرداری تهران در پلمب کلینیک‌های دامپزشکی، کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به سازمان دامپزشکی خواستار جلوگیری از اقدام شهرداری و یا دخالت وزیر جهاد کشاورزی برای خاتمه دادن به این موضوع شد.

Radio Eram

FREE
VIEW