پرسه در خیابان – ۴۹

پرسه در خیابان - ۴۹ سیدجواد میرحسینی ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ / ۰۹:۲۵در خیابان، انسانِ تنها هم، در ظاهر مجبور به بودن در جمع می‌شود، حتی در حد راه رفتن کنار دیگر مردم. در واقع حیات انسان در جمع معنا پیدا می‌کند همه ما جدا از فردیت، به بودن در جمع برای ظهور و بروز صفات انسانی نیازمندیم. تصاویر ثبت شده از مردانِ در حال تردد در کوچه پس کوچه‌های رشت، چهرۀ کسانی را به تصویر کشیده که خطوط ریز و درشتِ حک شده در صورت‌های مسن و اصیل‌شان گذر عمر آن‌ها را به وضوح نشان می‌دهد.

پرسه در خیابان – ۴۹ سیدجواد میرحسینی

در خیابان، انسانِ تنها هم، در ظاهر مجبور به بودن در جمع می‌شود، حتی در حد راه رفتن کنار دیگر مردم. در واقع حیات انسان در جمع معنا پیدا می‌کند همه ما جدا از فردیت، به بودن در جمع برای ظهور و بروز صفات انسانی نیازمندیم. تصاویر ثبت شده از مردانِ در حال تردد در کوچه پس کوچه‌های رشت، چهرۀ کسانی را به تصویر کشیده که خطوط ریز و درشتِ حک شده در صورت‌های مسن و اصیل‌شان گذر عمر آن‌ها را به وضوح نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW