پرتاب یک ماموریت نظامی محرمانه توسط اسپیس‌ایکس

شرکت فضایی اسپیس‌ایکس قصد دارد به زودی یک ماموریت نظامی محرمانه را با موشک فالکون هوی به فضا پرتاب کند.

شرکت فضایی اسپیس‌ایکس قصد دارد به زودی یک ماموریت نظامی محرمانه را با موشک فالکون هوی به فضا پرتاب کند.

Radio Eram

FREE
VIEW