پرتاب ماموریت «نیروی فضایی آمریکا» انجام شد

موشک «فالکون هوی» شرکت «اسپیس ایکس»، یک ماموریت «نیروی فضایی آمریکا» را به فضا برد.

موشک «فالکون هوی» شرکت «اسپیس ایکس»، یک ماموریت «نیروی فضایی آمریکا» را به فضا برد.

Radio Eram

FREE
VIEW