پدر یا مادر؛ کدامیک مقصر طاسی فرزندان هستند؟

گرچه برخی محققان در سال‌های گذشته اظهار کرده بودند که ژن‌های به دست آمده از مادران مقصر طاسی افراد هستند، اما به تازگی یک پزشک اظهار کرده اگر در ۳۰ سالگی شروع به کچل شدن کردید، تقصیر مادر شما نیست.

گرچه برخی محققان در سال‌های گذشته اظهار کرده بودند که ژن‌های به دست آمده از مادران مقصر طاسی افراد هستند، اما به تازگی یک پزشک اظهار کرده اگر در ۳۰ سالگی شروع به کچل شدن کردید، تقصیر مادر شما نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW