مقررات عدم صدور ویزای گردشگری شنگن برای ایرانیان «همچنان برقرار خواهد بود»

شهروندان ایرانی با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع بعدی امکان سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند.

شهروندان ایرانی با ویزای تایپ C توریستی تا اطلاع بعدی امکان سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند.