ویرجین اوربیت مجوز اولین پرتاب فضایی بریتانیا را دریافت کرد

شرکت ویرجین اوربیت برای اولین پرتاب فضایی مداری، از بریتانیا چراغ سبز دریافت کرد.

شرکت ویرجین اوربیت برای اولین پرتاب فضایی مداری، از بریتانیا چراغ سبز دریافت کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW