ویدئو/ تولید واکسنی برای زنبورهای عسل در آمریکا

نخستین واکسن جهان برای زنبورهای عسل به تأیید وزارت کشاورزی آمریکا رسید تا این حشرات، مقاومت بیشتری در برابر یک بیماری کشنده پیدا کنند. این واکسن می‌تواند از لاروهای زنبور عسل در برابر یک بیماری باکتریایی کشنده به نام «فول‌برود آمریکایی» محافظت کند. این بیماری که در برخی مناطق آمریکا در یک‌چهارم از کندوهای عسل دیده می‌شود، می‌تواند باعث نابودی کندوها شود. این واکسن، حاوی باکتری کشته‌شده «فول‌برود آمریکایی» است و به «شاه‌انگبین» یا «ژل رویال» که ملکه از آن تغذیه می‌کند، اضافه می‌شود.

نخستین واکسن جهان برای زنبورهای عسل به تأیید وزارت کشاورزی آمریکا رسید تا این حشرات، مقاومت بیشتری در برابر یک بیماری کشنده پیدا کنند. این واکسن می‌تواند از لاروهای زنبور عسل در برابر یک بیماری باکتریایی کشنده به نام «فول‌برود آمریکایی» محافظت کند. این بیماری که در برخی مناطق آمریکا در یک‌چهارم از کندوهای عسل دیده می‌شود، می‌تواند باعث نابودی کندوها شود. این واکسن، حاوی باکتری کشته‌شده «فول‌برود آمریکایی» است و به «شاه‌انگبین» یا «ژل رویال» که ملکه از آن تغذیه می‌کند، اضافه می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW