وزیر ارتباطات ایران از ورود نیروهای مسلح به «توسعه» پیام‌رسان‌ها خبر داد

وزیر ارتباطات می‌گوید «پیام‌رسان‌ها از دیگر موضوعات مهم است که ستاد کل کمک می‌کند.»