هیچ‌ گونه جدیدی از کرونا در حال سلطه یافتن نیست

با افزایش جهش‌های سویه اُمیکرون، بسیاری از پژوهشگران نشانه‌هایی را مبنی بر تکامل همگرا در کروناویروس کشف کرده‌اند.

با افزایش جهش‌های سویه اُمیکرون، بسیاری از پژوهشگران نشانه‌هایی را مبنی بر تکامل همگرا در کروناویروس کشف کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW