هواگرد شرکت «ویرجین گلکتیک» برای اولین بار پس از سال ۲۰۲۱ پرواز کرد

نخستین پرواز آزمایشی هواگرد شرکت «ویرجین گلکتیک» پس از ماموریت سال ۲۰۲۱ انجام شد.

نخستین پرواز آزمایشی هواگرد شرکت «ویرجین گلکتیک» پس از ماموریت سال ۲۰۲۱ انجام شد.

Radio Eram

FREE
VIEW