هدایت صندلی چرخ‌دار با نیروی ذهن ممکن شد

دانشمندان دست به ساخت صندلی چرخ‌داری زده‌اند که می‌توان آن را بوسیله ذهن کنترل کرد.

دانشمندان دست به ساخت صندلی چرخ‌داری زده‌اند که می‌توان آن را بوسیله ذهن کنترل کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW