نگاه «جیمز وب» به رقص ستاره‌های جوان در دل غبار کیهانی

تلسکوپ فضایی جیمز وب رقص ستاره‌های نوزاد را در گاز و غبار کیهانی رصد می‌کند و محققان می‌توانند بدین وسیله تاثیر ستاره‌های جوان را بر شکل‌گیری کهکشان‌ها مشاهده کنند.

تلسکوپ فضایی جیمز وب رقص ستاره‌های نوزاد را در گاز و غبار کیهانی رصد می‌کند و محققان می‌توانند بدین وسیله تاثیر ستاره‌های جوان را بر شکل‌گیری کهکشان‌ها مشاهده کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW