نگاهی به «گندخونی»، پرهزینه‌ترین بیماری جهان

پژوهش‌های جدید اهداف نوینی را برای کمک به مبارزه با گندخونی یا سپسیس که پرهزینه‌ترین بیماری در جهان لقب گرفته است، تعیین می‌کند.

پژوهش‌های جدید اهداف نوینی را برای کمک به مبارزه با گندخونی یا سپسیس که پرهزینه‌ترین بیماری در جهان لقب گرفته است، تعیین می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW