نگاهی به گذشته اقیانوس‌ها با آب‌های به دام افتاده در صخره‌های باستانی

پژوهشگران می‌گویند بخش از آب دریا که در صخره‌های باستانی به دام افتاده است، پنجره‌ای را به سوی شیمی اقیانوس‌های گذشته باز می‌کند.

پژوهشگران می‌گویند بخش از آب دریا که در صخره‌های باستانی به دام افتاده است، پنجره‌ای را به سوی شیمی اقیانوس‌های گذشته باز می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW