نمونه‌های یک سیارک بالقوه خطرناک در مسیر رسیدن به زمین

محموله حاوی نمونه‌هایی از یک سیارک بالقوه خطرناک قرار است سال آینده طی ماموریت اُسیریس-رکس ناسا به زمین برسد.

محموله حاوی نمونه‌هایی از یک سیارک بالقوه خطرناک قرار است سال آینده طی ماموریت اُسیریس-رکس ناسا به زمین برسد.

Radio Eram

FREE
VIEW