نقش میکروبیوم بینی در بیماری پارکینسون

بررسی جدید پژوهشگران فرانسوی، نقش میکروبیوم بینی در بیماری پارکینسون را نشان می‌دهد.

بررسی جدید پژوهشگران فرانسوی، نقش میکروبیوم بینی در بیماری پارکینسون را نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW