نقش موثر مرطوب کننده‌ها در جلوگیری از یک بیماری پوستی

نتایج یک مطالعه جدید که توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات بالینی بیماری‌های پوستی سین کیانگ چین انجام شده، نشان داده است که مرطوب کننده‌ها در جلوگیری از این بیماری پوستی موثر هستند.

نتایج یک مطالعه جدید که توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات بالینی بیماری‌های پوستی سین کیانگ چین انجام شده، نشان داده است که مرطوب کننده‌ها در جلوگیری از این بیماری پوستی موثر هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW